Norbert Walk

Zeedel 1997

Muggedätscher Alti Garde Fasnacht 1997

Sujet: Itsy Bitsy Tyyny Wyyny

Sujet: Itsy Bitsy Tyyny Wyyny - 50 Jeerli Strand-Bikini